A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž Zkratky

A

acetyl - CoA

aceton - Mr = 44,05   r = 1,115 kg.m-3   tt = -95,4°C   tv = 56,2°C
Bezbarvá jedovatá kapalina. Používá se jako laboratorní i průmyslové rozpouštědlo. Páry se vzduchem po zapálení vybuchují. Vyrábí se oxidací 2 - propanolu, katalytickou dekarboxylací k.octové nebo z kumenu.


aceton

adenin -

adenosintrifosfát - univerzální přenašeč energie v živých organizmech. Tvoří spojovací článek mezi procesy uvolňujicími a spotřebovávajícími energii.


adenosintrifosfát

Mírou energie uložené do molekuly ATP je DG°´ její hydrolýzy při t = 37°, pH = 7 a přítomnosti iontů Mg2+.

ATP + 2H2O <-> AMP + 2P + 2H+     DG°´ = -66 kJ.mol-1

Funkce cyklu ADP - ATP jako přenašeče chemické energie v buňkách


Ukládání energie do molekul ATP

  1. Tvorba ATP substrátovou fosforylací.
  2. Tvorba ATP fosforylací spřaženou s tokem elektronů - foforylačním činidlem je anorganický fosfát, energie pro tuto reakci se získává z transportu elektronů na jejich akceptory. Tyto elektrony se získávají:

U chemotrofů mluvíme o oxidační fosforylaci ( v případě aerobů o aerobní fosforylaci ).
U fototrofů mluvíme o fotofosforylaci.

adenosintrifosfatáza - třída: hydroláza  číslo: 3.6.1.3   syst.název: ATP - fosfohydroláza
Enzym katalyzující reakci, při níž se ATP hydrolyticky štěpí na ADP a Pi.

ATP + H2O = ADP + Pi

adrenalin - hormon, patřící do skupin katecholaminů, což jsou alkylaminoderiváty o-dihydroxybenzenu ( pyrokatecholu ). Do této skupiny látek patří také noradrenalin či dopamin. Adrenalin, noradrenalin a dopamin fungují jako přenašeče chemické informace ( hormony a neurotransmitery ). Adrenalin je vylučován dření nadledvina, přičemž stimuluje odbourávání glykogenu a lipolysu, působení techykardii.


adrenalin ( epinefrin )

aeroby -

agar -

agaróza - Je to lineární polysacharid, jehož stavební jednotky tvoří disacharid agarobióza, sestávající z D - galaktózy a 3,6 - anhydro - L - galaktózy. Je součástí agaru.


D - galaktóza 3,6 - anhydro
- L - galaktóza

alanin - zkr. Ala, A   Mr = 71   pK = 2,34; 9,69   pI = 6,01
Aminokyselina hydrofóbního charakteru. V průmyslu se vyrábí oxidační deaminací z L - laktátu.


alanin

aldosteron - mineralokortikoidní hormon, který je vylučován kůrou nadledvin. Podporuje retenci Na+ a vylučování K+.


aldosteron
( 11b, 21 - dihydroxy - 3,20 - dioxo - 4 - pregnen - 18 - al )

alela - konkrétní forma genu. Alela může být buď standartní nebo zmutovaná

- " - standartní - nepozměněná alela, existující v původní formě.

- " - zmutovaná - alela, která obsahuje mutaci.

aldopentózy -

alkaloidy - organické, zpravidla zásadité dusíkaté sloučeniny rostlinného původu, vyznačující se silnými účinky fyziologickými, např. morfin, strychnin.

aminokyseliny - organické sloučeniny, které ve svých molekulách obsahují -COOH a -NH2. V přírodě se nejčastěji vyskytují a-aminokyseliny ( -NH2 vázána na 2. uhlík) L-řady ( konfiguraci lze odvodit od L-alaninu ).!!!!!!!!!!!!!!!!

- " - glukogenní -

- " - glukoplastické -

- " - ketogení -

- " - ketoplastické -

aminopeptidázy -

anaeroby -

antibiotika -

antimetabolity - strukturní analogy metabolicky významných látech, které s nimi soutěží o aktivní místa v biochemických systémecha tím ruší jejich účinek. Jejich pomocí lze blokovat funkce všech typů biokatalyzátorů.

antioxidanty -

antivitamíny - skupina antimetabolitů, které se strukturně podobají vitamínům nebo jejich aktivním součástem. Mohou zaujmout jejich místo v biologických systémech ( např. kofaktory enzymů ), nejsou tam však schopny plnit úlohu vitamínů. Příkladem antivitamínů je sulfanilamid ( jeden ze sulfonamidových léků ), strukturní analogon p - aminobenzoové kyseliny, která je stavební jednotkou vitamínu - listové kyseliny.

apoenzym - proteinová část enzymu po odstranění kofaktoru.

arabinósa - Arabinóza je aldopentóza, která je velmi rorozšířená v rostlinách ve formě < a href="slovnik.htm#polys">polysacharidů arabanů ( L - arabinóza ) a také je součástí některých heteroglykosidů ( D - arabinóza ).


D - arabinóza

asparagin - zkr. Asn, N   Mr = 114   pK = 2,02; 8,80   pI = 5,41,01
Asparagin je neutrální a nereaktivní aminokyselina. Ve volné formě je asparagin společně s glutaminem latentní zásobou aminoskupin v organizmech.


asparagin

ATP - viz. adenosintrifosfát

ATP-asa - viz. adenosintrifosfatáza

autotrofy - organizmy, které jsou schopné syntetizovat organické sloučeniny z látek anorganických ( CO2, NH3, NO3-, SO42-, atd. ).

avitaminosy - onemocnění, které jsou vyvolány dlouhotrvajícím chyběním jednoho nebo několika vitaminů, čímž vzniká celkové onemocnění organizmu, v krajním případě i smrt. Lehčí formy nedostatku vitaminu se označují jako hypovitaminosy. Opakem avitaminos jsou hypervitaminosy.

B

barviva rostlinná -

báze purinové - puriny jsou deriváty purinu. Patří mezi ně adenin, guanin, kys. močová, aj.

- " - pyrimidinové - pyrimidiny jsou deriváty pyrimidinu. Patří mezi ně cytosin, uracil, thymin, aj.

biochemie farmaceutická -

bioluminiscence - přeměna chemické energie na světlo. Světlo vysílá exitovaný produkt oxidace látek souborně nazývaných luciferiny - u různých organizmů mají odlišnou strukturu. Oxidaci luciferinů, probíhající za přítomnosti kyslíku, katalysuje enzym luciferasa. S bioluminiscencí se setkáváme u některých druhů mikroorganizmů, rostlin i živočichů, zejména však u hmyzu, kteří ji využívají k oslepení kořisti či její zastrašení.

biotechnologie -

biotin - viz. vitamin H

biotoxikace - o biotoxikaci mluvíme v případech, kdy biotransformací dochází k tvorbě reaktivních produktů, místo k detoxikaci ( viz. též biotransformace ), které při vazbě na biopolymery mohou tvořit karcinogeny, mutageny, teratogeny nebo alergeny.

biotransformace - přeměna xenobiotika na metabolity neúčinné - detoxikace. Biotransformace jsou převážně realizovány enzymovými přeměnami, řidčeji jde o děje spontánní. Biotransformační enzymy jsou většinou induktivní enzymy. K detoxikaci a následnému vyloučení xenobiotika dochází většinou jeho napojením ( konjugací ) na některý z endogeních produktů normálního metabolismu. K biotransormaci dochází hlavně v jaterních buňkách, a to v mikrosomech endoplasmového retikula, méně často v mitochondriích, lysosomech nebo cytosolu.

biosyntéza sachyridů -

- " - mastných kyselin -

- " - cholesterolu -

- " - hemu -

bílkoviny -

C

C3-rostliny - pro tyto rostliny je charakteristický Calvinův cyklus s akceptorem RuBP. Po navází CO2 vznikne látka se třemi atomy uhlíku - C3. Z této látky se dílem 1/6 syntetizuje glukosa a dílem 5/6 vzniká výchozí látka RuBP.

C4-rostliny - pro tyto rostliny je primárním akceptorem CO2 látka PEP. Po jeho navázání vzniká oxalacetát - látka se čtyřmi atomy uhlíku -C4. Oxalacetát je výchozí látkoupro vznik glukosy. Mezi C4 - rostliny patří zvláště tropické a subtropické druhy rostlin ( cukrová třtina, proso, kukuřice, atd. ). Tyto rostliny mají vyšší výnosy, produkují více biomasy.

CAM-rostliny - z angl. Crassulacean Acid Metabolism - sukulentní rostliny ( kaktusovité, tlusticovité, bromeliovité ). Jsou uzpůsobeny pro suché stanoviště s krátkými horkými dny a chladnými nocemi. Průduchy otvírají pouze v noci. V noci fixují CO2 prostřednictvím PEP, vzniká malát, který je skladován ve vakuolách. Ve dne je malát odveden z vakuoly a dekarboxylován. Uvolněný CO2 vstupuje do Calvinova cyklu.

CAPc

celulosa

celulasy

centrum aktivní

- " - katalytické

- " - vazebné

cesta metabolická Entnerova-Doudoroffova

cistron

citrát

cyklus citrátový

- " - Calvinův

- " - glyoxalátový

- " - Krebsův

- " - malý Krebsův

- " - methylcitrátový

- " - močovinový

- " - ornithinový

- " - pentosový

- " - serinový

cytochromy

cytosin -

cytosol -

cytosomy

cytostatika

Č

D

deaminace oxidační

dekarboxylace -

denitrifikace

desinfekce

diagnostika

difúze

- " - usnadněná ( usnadněný transport )

- " - vvýměnná

digitoxin

DNA

DNA-ligasa

DNA-polymerasa

dopamin

dráhy amfibolické

droga

dřevo

dýchání

E

ekotoxykologie

endonukleasy restrikční

endopeptidázy

endoplasmatické retikulum

energie Gibbsova

enzymy

- " - indukované

- " - konstitutivní

- " - reprimovatelné

epinefrin - viz.adrenalin

17- b- estradiol

estrogeny

exony

exopeptidázy

exprese genu

F

farmacie

farmaka

farmakologie

fenotyp

fermentace aerobní

- " - anaerobní

- " - butandiolová

- " - ethanolová

- " - methanolová

- " - potravin

feromony

fibrila elementární (celulosa)

flavonoidy

folacin -

2 - fosfoenolpuryvát -

fosfolipidy

fosforylace aerobní

- " - oxidační

- " - substrátová

fotofosforylace

fotolithotrofy

fotoorganotrofy

fotoreceptory

fotorespirace

fotosynthesa

fototrofy

fruktosa

fruktofuranóza

fumarát

fungicidy

fuse protoplastu

fylofinon

G

galaktosa

gen

genetika

genom

genotyp

glukosa -

glukosa-1-fosfát

glukosa-6-fosfát

glutamát

glutamin -

glycerol

glycin

glykogen -

glykolýsa

glykosidy

glyoxylát

grafient protonů

grana

gumy rostlinné

guanin -

H

halucinogeny

HD-proteiny

hemicelulosa

hemoglobin

herbicidy

heterotrofy

histamin

hnití

holoenzym

hormony -

hormony glukokortikoidní -

- " - mineralokortikoidní -

- " - kortikoidní

- " - peptidové

- " - růstové

- " - steroidní

- " - thyroidní

hybridizace buněk

- " - DNA

hydrolázy -

hypervitaminosy -

hypovitaminosy -

CH

chemolitotrofy -

chemoorganotrofy -

chemostat

chemotrofy -

chitin

chlorofyl

chlorofylasa

chloroplasty

cholin

chromatin

chromatofory

chromatografie bioafinitní

- " - imunoafinitní

chromoplasty

chromosomy

chymosin

I

imunodiagnostika

imunosupresiva

indukce transkripce

induktor

inhibitory

inhibice

- " - kompetitivní

- " - nekompetitivní

- " - substrátem

- " - produktem

- " - alosterická

iniciace proteosynthesy

- " - transkripce

insekticidy

inserce

insulin

interferony

intoxikace

introny

inženýrstí genetické

- " - genové

- " - proteinové

isoprenoidy

izomerázy

J

jedy

K

kafr

kalciferoly

kapsida

karboxypeptidázy

karcinogeny

karcinostatika

karotenoidy

karoteny

katalasa

klonování genů

- " - molekulové

kobalamin

kodein

kodony iniciační

- " - synonymní

- " - terninační

kofaktory -

kokain

komplex iniciační

koncentrace lethální (LC50)

kondenzace

koniferin

konservace

korepresory

kortikoidy

kortisol

kód genetický

kumariny

kurare

kvašení

kysání

kyselina askorbová

- " - citronová

- " - deoxyribonukleová

- " - fumarová

- " - glukonová

- " - jablečná

- " - jantarová

- " - kávová

- " - listová -

- " - lysergová

- " - máselná

- " - mastné

- " - mléčná

- " - močová

- " - mravenčí

- " - nikotinová

- " - octová

- " - pantotenová

- " - pteroylglutamová

- " - propionová

- " - pyrohroznová

- " - sylicylová

L

lac-operon

laktát

laktátdehydrogenasa

laktosa

LC50

LD50

lektiny

leukoplasty

ligázy lipidy

lipolys -

litotrofy

LSD

luciferasa

lyázy

Lynenova spirála

lipoproteiny

lysin

lysosomy -

M

melatonin

malát

membrána cytoplasmová

messenger RNA

metabiosa

metabolismus

methan

methanogenese

methanogeny

methanol

metody imunochemické

mikrobiologie

mikroskopie imunoelektronová

mikrosomy

mitochondrie -

monoterpeny

morfin -

mRNA

mutace -

mutagenese

mutanty

N

NAD+

NADP+

narkotika

neurotransmitery -

niacin

nikotin

nikotinamidadenindinukleotid

nikotinamidadenindinukleotidfosfát

nitrátreduktása

nitrifikace

noradrenalin -

nukleasy

nukleotidy

O

operon

opium

organotrofy

osmóza

oxalacetát -

ß-oxidace mastných kyselin

oxidoreduktázy

P

pektiny

peniciliny

PEP

pepsin

pepsin C

peroxidasa

pesticidy

pigmenty

pinocytóza

plasmidy

polyribosomy

polysacharidy -

polyzóm

prekurzory

primer

proenzym

progesteron

prokaryota

promotor

proteiny

proteosynthesa

protilátky monoklonální

- " - polyklonální

protoplasty

provitaminy

purin

pyridoxin

pyrimidin - pyruvát

Q

R

reakce anaplerotické

- " - Hillova

- " - Millardova

rekombinace buněk

- " - DNA

reparace DNA

replikace DNA

replikony

represe

retence -

retinol

retroviry

riboflavin

ribosa

ribosa-5-fosfát

ribosomová RNA

ribosomy

ribulóza-1,5-bisfosfát -

RNA

RNA-polymerasa

rRNA

RuBP

Ř

řetězec dýchací

S

sacharidy

sacharosa

sekvence palindromní

serin

schéma Neubergovo

signály iniciační

skupina prostetická

somatotropin

sorbosa

spermidin

steroidy

stroma chloroplastu

strychnin -

sukcinát

sukcinyl-CoA

symbiosa

Š

škroby

T

teorie operonová

teratogeny

terminátory

terpeny

testosteron

tetracykliny

thiamin

thylakoid

thymin - thyroxin

tlení

tokoferol

toxiny

transaminace

transferázy

transférová RNA

transkripce genů

transkriptása inverzní

translace

translokasa

trávení

trimethylaminooxid

triplet nukleotidů

tříslovina

tRNA

trp-operony

trypsin

tuky

U

ubichinony

uracil -

V

vakuoly -

vasopresin -

vektor -

virostatika -

vitamin A -

- " - B1 -

- " - B2 -

- " - B5 -

- " - B6 -

- " - B12 -

- " - C -

- " - D -

- " - E -

- " - H -

- " - K -

- " - lipofilní -

- " - M -

- " - P -

- " - PP -

- " - hydrofilní -

vitaminy -

vosky -

W

X

xantofyly

xenobiochemie

xylosa

Y

Z

Ž

žluknutí tuků

živočichové amonoterní

- " - urikoterní

- " - ureoterní

Zkratky

Mr - relativní molekulová hmotnost
Mr - relativní molekulová hmotnost zbytku při pH = 7,0
r - hustota
tt - teplota tání
tv - teplota varu
pK - Kyselá disociční konstanta ( při 25°C ). pK hodnoty disociačních konstant ( vyjadřující tendenci odštěpovat proton ) a - aminových a a - karboxylových skupin a skupin postraních řetězců ( uvedených v závorkách ).
pI - izoelektický bod
syst. - systematickýHome